Winkelkarretje 0

Return Policy

Enkel van toepassing op verkoop op afstand aan consumenten: Herroepingsrecht.

1 In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten heeft de consument het recht om aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

2 Deze herroeping zal echter enkel van kracht worden op voorwaarde dat consument binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, bij voorkeur via een schrijven, e-mail, fax of enig andere duurzame drager zijn verlangen heeft kenbaar gemaakt aan de onderneming.

3 We verwachten dat consument zorgvuldig omgaat met de bestelling en de goederen én de verpakking terugstuurt binnen de hierboven vermelde termijn. Da factory NV zal enkel teruggestuurde goederen aanvaarden op voorwaarde dat deze enkel zijn uitgepakt en/of gebruikt met het oog op het beoordelen van het goed. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn. Indien de consument de goederen wenst terug te sturen is het vereist om zowel de originele verpakking als verder alle geleverde toebehoren terug te sturen. Goederen die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door Da factory NV zullen ter beschikking blijven van de consument, die er de prijs zal moeten voor betalen. Daarenboven is de consument niet gemachtigd een herroepingsrecht uit te oefenen in geval van levering van audio-opnames, video-opnames en computerprogrammatuur (met inbegrip van vooraf betaalde herlaadbare telefoonkaarten) waarvan de verzegeling is verbroken.

4 In geval van uitoefening van het herroepingsrecht zal de consument de koopwaar met alle middelen en op zijn eigen risico en kosten terugzenden naar Da factory NV, Dienst “Terugzending e-shop”. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de consument.

5 Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen rembours” zullen worden geweigerd.

6 De goederen dienen teruggestuurd te worden naar het adres vermeld in artikel 1, samen met de leveringsdocumenten en eventueel de factuur.

7 Er zal pas terugbetaald worden wanneer Da factory NV de ongebruikte goederen met verpakking heeft ontvangen. Deze terugbetaling zal uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen na de rechtmatige uitoefening van het herroepingsrecht plaatsvinden. Elke som die consument betaald heeft voor de aankoop van de goederen in kwestie zullen worden terugbetaald op het bankrekeningnummer dat werd vermeld in de herroepingsaanvraag.